Quán triệt chủ trương của Đảng về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển
Đăng ngày 05-01-2022 17:16

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 8312/UBND-STP ngày 10-12-2021 giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 22-10-2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển là đột phá đầu tiên trong ba đột phá chiến lược; trong đó, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển. Thực hiện những giải pháp đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, cụ thể: đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thi hành pháp luật theo hướng thực chất hơn, bám sát và phù hợp với thực tiễn; tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm; đầu tư thỏa đáng cho công tác pháp chế và công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; chủ động rà soát, đề xuất việc phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm cụ thể; đồng thời có giải pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp, ủy quyền.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, trong đó cần: xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá toàn diện kết quả thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; chú trọng lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; đối với các vấn đề lớn, phức tạp cần kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới kỹ thuật lập quy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác này.

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm tiếp tục rà soát pháp luật về tổ chức và theo dõi thi hành pháp luật; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này; xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong thi hành pháp luật; xác lập quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật; công tác thẩm định, thẩm tra, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phải gắn kết chặt chẽ với công tác theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần tiếp tục đổi mới, đặt trọng tâm vào các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật và các điều ước quốc tế, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đóm tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do bất cập trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thành phố; chủ động đề xuất xây dựng chính sách đặc thù; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường lấy ý kiến phản biện của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn bản trong quá trình xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Các sở, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16-4-2021 của Chính phủ triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 29-12-2020 của Chủ tịch UBND thành phố về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật theo Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Quan tâm đầu tư hơn nữa nguồn lực cho công tác xây dựng, thi hành pháp luật; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT