Ủy quyền cho Sở Ngoại vụ một số nội dung liên quan đến công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Đăng ngày 19-05-2022 15:53

Ngày 16-5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký ban hành Quyết định số 1329/QĐ-UBND về Ủy quyền cho Sở Ngoại vụ một số nội dung liên quan đến công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Đà Nẵng.

Theo đó, ủy quyền cho Sở Ngoại vụ các nội dung: Cho ý kiến với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đối với hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy Đăng ký (Giấy Dăng ký hoạt động, Giấy Đăng ký lập Văn phòng dự án, Giấy Đăng ký lập Văn phòng đại diện) và chấm dứt hoạt động của các tổ chức PCPNN có địa bàn hoạt động tại Đà Nẵng không có tính chất phức tạp, nhạy cảm; Báo cáo công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ PCPNN tại thành phố Đà Nẵng định kỳ 6 tháng/hàng năm hoặc khi được yêu cầu gửi Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đồng gửi Bộ Ngoại giao.

Các trường hợp ủy quyền được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị được ủy quyền.

Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung được ủy quyền và theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các vấn đề chưa được quy định, vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, cho ý kiến quyết định trước khi thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Không được ủy quyền tiếp đối với các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định này. Báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai, thực hiện nội dung được ủy quyền theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30-6-2026.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT