Xây dựng Đề án Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
Đăng ngày 20-05-2022 17:09, Lượt xem: 339

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 29-4-2022 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”, với mục tiêu tiếp tục theo dõi diễn biến phóng xạ môi trường, phát hiện sự thay đổi bất thường về phóng xạ trên địa bàn thành phố; hỗ trợ cho công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố và khu vực xung quanh.

Đồng thời, cập nhập bổ sung những vị trí quan trắc phóng xạ tại các khu vực có nguy cơ về bức xạ, hạt nhân theo quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; tạo cơ sở dữ liệu về hiện trạng phóng xạ môi trường thành phố Đà Nẵng qua các năm, làm cơ sở để các cấp thẩm quyền xây dựng chiến lược, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững.

Được thực hiện trong năm 2022, với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, sản phẩm của đề án là Báo cáo Đề án quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, gồm các nội dung thực hiện chính: thu thập tài liệu, số liệu về hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội, định hướng phái triển, quy hoạch phân khu chức năng..., và tình hình các hoạt động liên quan đến bức xạ hạt nhân làm cơ sở để phân tích, nhận diện các nguy cơ và đề xuât chương trình quan trắc phông phóng xạ; phân tích các tài liệu, số liệu thu thập được để nhận diện các nguy cơ về an toàn bức xạ, hạt nhân và sơ bộ lựa chọn vị trí các điểm quan trắc tại các khu vực trên địa bàn thành phố; tiến hành khảo sát thực tế các khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm kiểm tra sự phù hợp của việc lựa chọn vị trí các điểm quan trắc sơ bộ trước đó; đề xuất chương trình quan trắc và kinh phí thực hiện cụ thể cho từng năm.

Nằm ở vị trí trung độ của cả nước, giáp biển và chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa, Đà Nẵng có khả năng chịu ảnh hưởng lớn bởi các hiện tượng rơi lắng phóng xạ, lan truyền và phát tán phóng xạ từ các sự cố bức xạ hạt nhân. Vì vậy, công tác quan trắc phóng xạ môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở dữ liệu tin cậy để các cơ quan chức năng hoạch định các chính sách, chiến lược nhằm kiểm soát chất lượng môi trường, đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo hướng phát triển bền vững, chủ động phòng ngừa và ứng phó với các sự cố bức xạ hạt nhân có thể xảy ra.

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 18-6-2018 phê duyệt Đề án “Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2022”. Đến nay đã tiến hành quan trắc và xây dựng, cập nhật bản đồ phông phóng xạ môi trường từ năm 2015 đến năm 2021 với các số liệu cơ bản về phông phóng xạ tại các khu vực đo đạc.

Nhằm tiếp tục theo dõi, cập nhật dữ liệu phông phóng xạ trên địa bàn thành phố một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống, kịp thời xác định những thay đổi, diễn biến bất thường về phông phóng xạ, biến động về hoạt độ các chất phóng xạ, đồng thời bổ sung các vị trí quan trắc phóng xạ đối với các khu vực có nguy cơ theo quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã được phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tướng chính phủ, việc xây dựng Đề án Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 là hết sức cần thiết.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm; phê duyệt hồ sơ, vị trí quan trắc, phương pháp, kỹ thuật và thiết bị đo đạc, lựa chọn thông số quan trắc và phương pháp xử lý số liệu; giám sát việc triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo lãnh đạo UBND thành phố về kết quả và tiến độ thực hiện đề án.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác