Thực hiện quy chế phối hợp và quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Đăng ngày 28-06-2022 14:54

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 3389/UBND-BHXH ngày 21-6-2022 đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các sở, ngành chức năng, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thành phố, UBND các quận, huyện thực hiện quy chế phối hợp và quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo đó, UBND thành phố giao Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương triển khai việc ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo Công văn số 1234/BHXH-TST ngày 11-5-2022 của BHXH Việt Nam về việc ký Quy chế phối hợp. Đồng thời, đề nghị các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên minh hợp tác xã thành phố quan tâm phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố để ký kết Quy chế phối hợp theo chủ trương tại Công văn số 1234/BHXH-TST.

UBND thành phố cũng giao Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12-5-2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Trong đó lưu ý, thực hiện thanh lý hợp đồng Đại lý thu BHXH, BHYT đối với 56 Đại lý thu UBND các xã, phường. Việc thanh lý hợp đồng phải đảm bảo đối tượng đang tham gia BHYT trên địa bàn thành phố không bị ảnh hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 9-2-2021 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12-4-2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai doạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 9-2-2021 của Thành ủy.

Bảo hiểm xã hội thành phố có nhiệm vụ mở rộng, phát triển mạng lưới Tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn thành phố; đảm bảo mỗi phường, xã có ít nhất 1 Điểm thu nhằm tạo thuận lợi cho người dân đăng ký tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, đăng tải công khai danh sách các Tổ chức dịch vụ thu, Điểm thu BHXH, BHYT của cơ quan BHXH trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, đăng ký tham gia, gia hạn, đóng tái tục BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều phương tiện, thông qua tất cả các kênh liên lạc, thông báo đến người dân để nắm rõ những thay đổi về pháp nhân làm Tổ chức dịch vụ thu, phương thức thực hiện đóng tiền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua Tổ chức dịch vụ thu hoặc Cổng dịch vụ quốc gia, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện vai trò cầu nối giữa UBND quận, huyện, phường, xã với các Tổ chức dịch vụ thu nhằm đảm bảo trong giai đoạn chuyển tiếp không làm ảnh hường đến việc người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn. Theo dõi, phát hiện, thu thập thông tin về các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các Tổ chức dịch vụ thu để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo xử lý hoặc tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND thành phố để giải quyết theo thẩm quyền.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác những nội dung mới tại Quyết định số 1155/QĐ-BHXH để người dân hiểu rõ, hiểu đúng các nội dung cơ bản của việc chuyển đổi Điểm thu từ UBND cấp xã sang Điểm thu là các Tổ chức dịch vụ thu được cơ quan BHXH ủy quyền thu; nhấn mạnh nội dung về việc chuyển đổi này không ảnh hường đến quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện thanh lý hợp đồng Đại lý thu BHXH, BHYT đúng thời gian quy định; thực hiện thanh quyết toán các khoản tiền đã thu của người dân nhưng chưa nộp cho cơ quan BHXH, tiền thù lao Đại lý... Thông báo đến người dân trên địa bàn về việc chuyển đổi Điểm thu từ UBND cấp phường, xã sang Điểm thu của Tổ chức dịch vụ thu; niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường danh sách các Điểm thu BHXH, BHYT trên dịa bàn.

Bên cạnh đó, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ chức dịch vụ thu tiếp cận người dân trên địa bàn nhằm đảm bảo không làm xáo trộn việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia. UBND các quận, huyện chỉ đạo việc ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH quận, huyện với các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội cùng cấp và UBND các xã, phường; hoàn thành trước ngày 30-6-2022.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT