Ủy quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
Đăng ngày 29-06-2022 14:07

Ngày 23-6, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1686/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo đó, UBND thành phố ủy quyền cho Giám đốc Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền. Tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND thành phố về thực hiện các nội dung được ủy quyền trước 31-12 hằng năm.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 30-6-2026. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có sự thay đổi quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND xem xét, xử lý phù hợp.

Cùng ngày, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1685/QĐ-UBND về ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường, cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường.

Theo đó, UBND thành phố ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền phê duyệt, cấp phép của UBND thành phố (trừ các dự án đầu tư được UBND thành phố ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghệ Đà Nẵng thực hiện. Cụ thể, thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với các dự án, cơ sở khai thác khoáng sản quy định tại Nghị định số 08/2002/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền. Tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND thành phố về thực hiện các nội dung được ủy quyền tại Quyết định này trước 31-10 hằng năm.  Rà soát, tham mưu điều chỉnh về trình tự, thủ tục, biểu mẫu và các nội dung khác liên quan đến thủ tục hành chính đối với nhiệm vụ được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết 30-6-2026. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có sự thay đổi quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý phù hợp.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT