Tăng cường quản lý, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
Đăng ngày 30-06-2022 16:50

Nhằm tăng cường công tác quản lý, vận hành và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc Dự án Truy xuất nguồn gốc thực phẩm (giai đoạn 1) trên địa bàn thành phố trong thời gian đến, qua đó đảm bảo việc công khai, minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm lưu thông, tiêu thụ trên thị trường, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 3511/UBND-BQLATTP yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND thành phố giao tại Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 28-1-2022 ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc dự án Truy xuất nguồn gốc thực phẩm (giai đoạn 1) trên địa bàn thành phố.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý An toàn thực phẩm trong quá trình quản lý và phát triển phần mềm, cài đặt, sử dụng app "TXNG thực phẩm Đà Nẵng" trên điện thoại thông minh, bảo đảm hệ thống được vận hành thường xuyên, thông suốt và đạt hiệu quả cao.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quản lý, vận hành và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm; tổ chức triển khai việc cấp, quản lý tài khoản, mã truy xuất nguồn gốc cho các cơ sở thực phẩm tham gia; tuyên truyền, vận động, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi, sản xuất, giết mổ; tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc sử dụng tài khoản, các mã sản phẩm truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo chiều sâu;...

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các Trung tâm Y tế phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở thực phẩm tham gia, sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng, Ban Quản lý các chợ trực thuộc phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm vận động, hướng dẫn các hộ tiểu thương kinh doanh thịt heo thuộc chuỗi cung ứng tham gia Dự án thực hiện đăng ký tài khoản, thường xuyên cập nhật thông tin, dán tem QR Code truy xuất nguồn gốc.

UBND các quận, huyện phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm trong công tác vận hành và phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm hướng đến đưa phần mềm vào sử dụng xuyên suốt từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã trong thời gian đến.

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT