Triển khai các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính
Đăng ngày 30-06-2022 09:30

Để tiếp tục duy trì, cải thiện các chỉ số và thứ hạng cải cách hành chính của thành phố trong năm 2022 và những năm tiếp theo, UBND thành phố ban hành Công văn số 3442/UBND-SNV ngày 23-6-2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tập trung khắc phục một số nội dung liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par-Index).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở ban ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, UBND quận, huyện, phường, xã phải xác định rõ mục tiêu “Cải cách hành chính phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 183/KH- UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bám sát nội dung xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số để triển khai phù hợp tại ngành, địa phương mình; thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, Đề án Chuyển đổi số, Kế hoạch xây dựng thành phố thông minh, tập trung nhiệm vụ số hóa và sử dụng kết quả số hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; xác định rõ việc gắn số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu là trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ phận một cửa các cấp là điểm đầu vào và là nơi sử dụng kết quả số hóa để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo dịch vụ số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; được kết nối, tích hợp, liên thông điện tử với các cơ quan xử lý, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công quôc gia và của thành phố trong phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; người dân doanh nghiệp phải được định danh số thống nhất trên môi trường điện tử trong các hoạt động giao tiếp với cơ quan nhà nước trên cơ sở mã số định danh của cá nhân, doanh nghiệp.

UBND thành phố giao các ngành, địa phương chủ động nghiên cứu các giải pháp mới phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương để xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính và triển khai thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại ngành, địa phương mình. Đồng thời, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch chung của thành phố. Tiến hành rà soát phân tích cụ thể, phát huy hiệu quả kết quả đạt được và có giải pháp khắc phục ngay các tiêu chí, các nội dung còn bất cập, chưa đạt yêu cầu, những tiêu chí mất điểm qua các năm, đặc biệt là mất điểm do yếu tố chủ quan như: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của thành phố được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia; Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ...

Bên cạnh đó, tiến hành tuyên truyền nội dung kết quả điều tra chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước hàng năm (Sipas); chỉ số đánh giá xếp hạng cải cách hành chính do Bộ Nội vụ triển khai (Par-index) đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua kết quả đánh giá hàng năm, nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện trong thời gian đến. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên một số lĩnh vực khó, nhạy cảm theo như kết quả khảo sát như lĩnh vực đất đai, các lĩnh vực chung giải quyết tại quận huyện phường xã... Tiến hành đánh giá định kỳ hàng năm đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã theo quy định; xử lý 100% các vấn đề phát hiện thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, nhập đầy đủ các trường dữ liệu công dân trong cơ sở dữ liệu về địa chỉ, số điện thoại; nghiêm túc thực hiện việc ban hành văn bản xin lỗi kèm theo kết quả giải quyết hồ sơ khi trả kết quả trễ hẹn trên thực tế; xử lý nghiêm trách nhiệm công chức viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn và chậm trả kết quả trong giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân. Tiến hành công bố thủ tục hành chính và danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đảm bảo thời gian và nội dung theo quy định. Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hàng tháng trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

UBND thành phố cũng đề nghị khối cơ quan Trung ương có tham gia xếp hạng cải cách hành chính tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính của thành phố và Kế hoạch của Bộ ngành Trung ương, chú trọng trong việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ quản lý nhà nước, triển khai có hiệu quả các Đề án theo yêu cầu của Chính phủ để đồng hành với thành phố trong việc nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công trên địa bàn.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện các nội dung về theo dõi thi hành pháp luật theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23-7-2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, tham mưu trình UBND thành phố xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23-7-2012; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngay 5-3-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23-7-2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, tham mưu trình UBND thành phố thực hiện công bố, ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đảm bảo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc rà soát, trình xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sau khi rà soát. Báo cáo UBND thành phố tình hình thực hiện và đề xuất để UBND thành phố có chế tài xử lý các đơn vị chậm trễ trong việc khắc phục hoặc kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp đảm bảo xử lý 100% các văn bản trái pháp luật phát hiện qua kiểm tra; xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát trong năm thực hiện. Triển khai các giải pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với thủ tục lý lịch tư pháp, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ đúng hẹn cho người dân, tổ chức.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ tham mưu ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thành 100% các nội dung kế hoạch đã đề ra hàng năm. Tiếp tục triến khai, ban hành các văn bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến việc triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố. Mặt khác, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được gửi hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử (không gửi song song với văn bản giấy). Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố hoàn thành dứt điểm việc nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 được tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, có giải pháp để đảm bảo đạt tỷ lệ 100% theo yêu cầu tiêu chí Bộ Nội vụ; đảm bảo tăng hiệu quả, hồ sơ thực tế trong tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục đã tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng dịch vụ công mức 3, mức 4.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu các giải pháp để nâng cao hiệu quả tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành các quy định và triển khai Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6-12-2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Tài chính tiếp tục thực hiện hoàn thành 100% các nội dung kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra các quy định về quản lý tài sản công và có báo cáo đánh giá theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; đảm bảo tỷ lệ từ 80% số cơ sở nhà, đất trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý.

Bên cạnh đó, có giải pháp để tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên so với năm 2021. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm của các đơn vị sự nghiệp công lập; lồng ghép nội dung quản lý, sử dụng tài sản công trong các cuộc kiểm tra, thanh tra định kỳ. Chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả cải cách tài chính công trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị hoàn thành 100% các nội dung kế hoạch đã đề ra hàng năm. Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện đúng quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp sở và tương đương, đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định hiện hành. Tham mưu ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của thành phố và tổ chức triển đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND nội dung xác định bộ chỉ số cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng theo quy định của Bộ Nội vụ. Tham mưu cho UBND thành phố phấn đấu giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập đạt tỉ lệ quy định theo quy định của Bộ chỉ số.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, trả kết quả trên phần mềm một cửa dùng chung của thành phố và phần mềm ViLis; nâng cao công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai, đặc biệt là các hồ sơ phức tạp như cấp giấy chứng nhận lần đầu. Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin đất đai tại địa chỉ https://ttdd.tnmt.danang.gov.vn/; sớm có phương án chia sẻ mạnh mẽ hơn nữa thông tin dữ liệu đối với các cơ quan đơn vị trong khu vực công và khu vực tư trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc vừa đảm bảo tính công khai minh bạch, vừa đảm bảo đúng quy định hiện hành về chia sẽ dữ liệu thông tin.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc đưa các nội dung chỉ đạo theo của Chủ tịch UBND thành phố vào Hệ thống theo dõi công việc UBND thành phố giao, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ nội dụng đã hoàn thành. Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng thời gian và nội dung theo quy định đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố; đặc biệt là các phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, giúp UBND thành phố có giải pháp tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; đảm bảo đúng thời gian theo quy định của từng nhiệm vụ. Triển khai nhập, đăng tải công khai thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố; lưu ý đính kèm đầy đủ các Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu thẩm định của Bộ Nội vụ.

Văn phòng UBND thành phố có nhiệm vụ tiến hành triển khai việc cập nhật thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo các kiến nghị, đề xuất được phê duyệt thông qua Phương án đơn giản hóa hàng năm sau khi UBND thành phố ban hành trên phần mềm https://egov.danang.gov.vn. Kiểm tra việc thực hiện rà soát, đánh giá về thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị và công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn thành phố; có giải pháp tham mưu chấn chỉnh đối với những trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn; trả lại hồ sơ nhiều lần trên thực tế.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác