Nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Đăng ngày 20-09-2022 18:05

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 14-9-2022 thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng từ thành phố đến cơ sở, để có đủ khả năng bảo vệ rừng, kiểm soát cháy rừng, giảm nguy cơ cháy rừng, mất rừng; chữa cháy rừng kịp thời và có hiệu quả; giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu đến năm 2030 kiểm soát chặt chẽ tình hình vi phạm về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa, cháy rừng để giảm số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và diện tích rừng bị thiệt hại; phấn đấu giảm ít nhất 10-15% số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và diện tích rừng bị thiệt hại so với giai đoạn 2011-2020, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 45% theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực dự báo và độ tin cậy của công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, mất rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời về mất rừng, cháy rừng thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám. Kiện toàn và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm các cấp, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị công nghệ hiện đại cho lực lượng kiểm lâm các cấp, ưu tiên xây dựng lực lượng chữa cháy rừng đủ mạnh để ứng phó với tình huống cháy rừng cấp thành phố.

Theo đó, Kế hoạch gồm 8 nhiệm vụ chính: đào tạo, tập huấn; nâng cấp, duy trì hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phát hiện sớm mất rừng, điểm cháy rừng; đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất và trang thiết bị quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; nâng cấp và duy trì hệ thống cập nhật theo dõi diễn biến rừng, giám sát rừng; sửa chữa, làm mới các công trình phục vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp nhận và đưa vào sử dụng các hạng mục được đầu tư trong dự án Trung tâm Ensure phục vụ công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống và ứng phó cháy rừng trên địa bàn thành phố; xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống cháy rừng (cấp thành phố, quận huyện), có cơ chế cụ thể về huy động, hiệp đồng giữa các lực lượng trong phối hợp chữa cháy rừng.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định; tham mưu tổ chức sơ kết thực hiện kế hoạch vào năm 2025 và tổng kết tình hình thực hiện vào năm 2030. Chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch với các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược phát triển lâm nghiệp và các chương trình, đề án, dự án có liên quan trên địa bàn thành phố do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND thành phố xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, nghiên cứu tham mưu UBND thành phố xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan ưu tiên tổng hợp, cân đối, báo cáo UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố bố trí kinh phí từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 cho lĩnh vực lâm nghiệp để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật liên quan. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, tham mưu thực hiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lâm nghiệp và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị quân đội, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng và chính quyền địa phương ngăn chặn và xử lý các vụ phá rừng; chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, đồng thời huy động lực hrợng, phương tiện, chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng ở khu vực giáp ranh, diện tích rừng được giao cho các đơn vị quân đội quản lý; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi phá rừng khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tình hình thực tế tham mưu Chủ tịch UBND thành phố diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp thành phố; huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo công an các quận, huyện cùng lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng tiến hành truy quét, ngăn chặn và xử iý các vụ phá rừng, buôn bán vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại các địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các đơn vị có liên quan thuộc Công an thành phố cùng với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức đào tạo tập huấn, huấn luyện kỹ năng chữa cháy cho kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng.

UBND thành phố cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ trong lâm nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất lâm nghiệp nói chung và quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy nói riêng. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hướng dẫn triển khai áp dụng công cụ quản lý, quy trình quản lý hiện đại trong lĩnh vực lâm nghiệp.

UBND các quận, huyện: Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà căn cứ các mục tiêu, định hướng và giải pháp của Đề án và Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch thực hiện. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách của Trung ương, của thành phố đã ban hành, đồng thời phối hợp với các sở ngành nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Bố trí kinh phí địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư vào công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND thành phố đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Hội Nông dân thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động, phối hợp triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người dân, chủ rừng, doanh nghiệp để thực hiện các định hướng của Kế hoạch này.

Bên cạnh đó, đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền về vai trò, giá trị của rừng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, chống sa mạc hóa, chống suy thoái đất, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội, bảo đảm quổc phòng, an ninh. Xây dựng, thực hiện các phóng sự, chuyên đề, bài viết để tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố. Các cơ quan báo đài, thông tấn báo chí chủ động xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, bài viết để tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng trong cộng đồng.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT