Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI
Đăng ngày 22-09-2022 16:57, Lượt xem: 203

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, đồng thời phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế trong thời gian vừa qua, ngày 19-9, UBND thành phố ban hành Công văn số 5140/UBND-VKTXH về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI.

Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã có sự cải thiện cả về điểm số và thứ hạng, đạt 70,42 điểm (tăng 0,3 điểm so với năm 2020) và vươn lên xếp vị thứ 4 (tăng 1 bậc về thứ hạng) trên toàn quốc. Kết quả đánh giá PCI của thành phố Đà Nẵng năm 2021 cho thấy doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng điều hành và môi trường kinh doanh của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng vẫn còn những tồn tại, hạn chế thể hiện ở các chỉ số thành phần vừa giảm điểm vừa tụt hạng (Chi phí gia nhập thị trường, Chi phí thời gian để thực hiện các quy định Nhà nước, Chất lượng đào tạo lao động). Vì vậy chính quyền thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan cần có những giải pháp tổng thể, mạnh mẽ hơn để cải thiện toàn diện và bền vững môi trường kinh doanh của thành phố Đà Nẵng năm 2022.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tập trung xácđịnh cải cách hành chính gắn với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá, trọng yếu trong hoạt động điều hành của đơn vị, nhất là của người đứng đầu, qua đó giúp nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của thành phố Đà Nẵng.

Tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công cụ thể tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tiếp tục rà soát, thực hiện có hiệu quả đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 còn hiệu lực (về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; chính sách hỗ trợ về tài chính, lãi suất vay vốn; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ,...) theo chỉ đạo của Trung ương và chính sách hỗ trợ riêng của thành phố nhằm hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó bao gồm cả các giải pháp về thúc đẩy chuyển đổi số.

Thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi với người dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách và giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Cần giải quyết ngay, giải quyết đến cùng và xác định thời gian giải quyết cụ thể, rõ ràng đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền kịp thời báo cáo và kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền liên quan; đồng thời theo dõi, báo cáo và cập nhật kịp thời khi văn bản chính sách được chỉnh.

UBND thành phố đề nghị các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao; phân công rõ ràng trách nhiệm và thời hạn thực hiện để có cơ sở kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện; báo cáo kết quả về UBND thành phố (báo cáo 6 tháng trước ngày 5/6 và báo cáo năm trước ngày 5/12 thông qua Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng).

Đồng thời, giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện Công văn này; phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về Chỉ số PCI; tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định; tổng kết đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế để tham mưu, đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời, giúp nâng cao Chỉ số PCI của thành phố trong thời gian tới.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác