Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, công tác tái hòa nhập cộng đồng
Đăng ngày 22-09-2022 06:16

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 5085/UBND-CATP ngày 16-9-2022 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự (THAHS) tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ); ban hành quy định, quy chế phối hợp trong thực hiện pháp luật về THAHS tại cộng đông, THNCĐ; chỉ đạo, triển khai các biện pháp quản lý, giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ, phòng ngừa tái phạm đối với người THAHS tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù về THNCĐ theo quy định. Thành lập Đoàn kiểm tra về công tác THAHS tại cộng đồng, THNCĐ; kịp thời hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh, phê bình các tập thể, cá nhân chậm triển khai hoặc không triển khai thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên về công tác THAHS tại cộng đồng, THNCĐ.

Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung tại Nghị định 49 của Chính phủ, nhất là công tác tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về THNCĐ; thực hiện tốt công tác chuẩn bị THNCĐ cho phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù. Phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác THAHS tại cộng đồng, THNCĐ.

Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ công tác THAHS tại cộng đồng và THNCĐ cho lực lượng công chức, viên chức, hợp đồng lao động chuyên trách và không chuyên trách các cấp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ và kỹ năng trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người THAHS tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù THNCĐ. Nắm chắc tình hình liên quan đến người THAHS tại cộng đồng, THNCĐ; kịp thời phát hiện, răn đe, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp người THAHS tại cộng đồng và THNCĐ tái phạm, vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên, đột xuất báo cáo UBND thành phố tình hình, kết quả công tác THAHS tại cộng đồng, THNCĐ; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác THAHS tại cộng đồng, THNCĐ trên địa bàn thành phố. Phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí; báo cáo, đề xuất UBND thành phố quyết định bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác THAHS tại cộng đồng, THNCĐ theo quy định pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo, hướng dẫn Tổng đài 1022, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THAHS tạị cộng đồng, THNCĐ đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, ưu tiên địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ANTT, có nhiều người THAHS tại cộng đồng, THNCĐ. Thường xuyên tổ chức nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phối hợp, trao đổi hoặc xử ỉý các hoạt động lợi dụng không gian mạng và các vấn đề liên quan đến công tác THAHS tại cộng đồng, THNCĐ để nói xấu, vu khống, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Công an thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai các hoạt động dạy nghề, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiểm việc làm, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, THNCĐ. Xây dựng, ban hành các chính sách, cơ chế đặc thù phù hợp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xã hội hỗ trợ tìm kiếm, dạy nghề, tạo việc làm cho người THAHS tại cộng đồng, chấp hành xong án phạt tù về THNCĐ.

Sở Tư pháp phối hợp Công an thành phố và UBND các cấp mở các lớp tập huấn công tác THNCĐ cho các lực lượng công chức, viên chức, hợp đồng lao động trực tiếp theo dõi, thực hiện, nhất là lực lượng ở cấp cơ sở; hỗ trợ pháp lý, thông tin về lý lịch tư pháp cho người chấp hành xong án phạt tù THNCĐ theo quy định của pháp luật; trợ giúp tâm lý và hỗ trợ các thủ tục pháp lý khác cho người chấp hành xong án phạt tù THNCĐ, nhất là hướng dẫn các thủ tục đề nghị xóa án tích.

Sở Giáo dục và Đào tạo; Đại học Đà Nẵng có nhiệm vụ chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc tạo điều kiện để người THAHS tại cộng đồng (trừ thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù), người chấp hành xong án phạt tù về địa phương trở lại học tập theo quy định pháp luật, nhất là đối với người chưa thành niên.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chửc thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người THAHS tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù, được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá về THNCĐ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên về triển khai thực hiện công tác THAHS tại cộng đồng, THNCĐ

Bên cạnh đó, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tạo điều kiện giúp đỡ, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, nâng cao khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình THAHS tại cộng đồng, THNCĐ của người chấp hành xong án phạt tù; phát động, hướng dẫn xây dựng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng.

UBND thành phố cũng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố chỉ đạo, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát việc tuân thủ, thực thi, chấp hành các quy định của pháp luật về công tác THAHS tại cộng đồng, THNCĐ trên địa bàn thành phố. Đề nghị Tòa án nhân thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho những phạm nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định; xem xét quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tiến bộ hoặc hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm pháp luật theo quy định.

UBND thành phố giao Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về cho vay vốn ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù về THNCĐ trên địa bàn thành phố, nhất là tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện quy trình, thủ tục vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù; tuyên truyền rộng rãi các chính sách vay vốn ưu đãi trên các phương tiện, thông tin đại chúng, mạng xã hội hoặc thông qua các Tổ vay vốn tại các khu dằn cư, tố dân phố đế người chấp hành xong án phạt tù biết, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu.

UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc công tác THAHS theo quy định Luật Thi hành án hình sự 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành công tác THAHS tại cộng đồng; tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để người chấp hành xong án phạt tù về địa phương sớm ổn định cuộc sống, THNCĐ theo quy định tại Nghị định 49 của Chính phủ. Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về THAHS tại cộng đồng và THNCĐ; tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn và thực hiện các chính sách trợ giúp khác theo quy định của pháp luật. UBND các quận, huyện, phường, xã chủ động bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác THAHS tại cộng đồng, THNCĐ theo quy định. Nghiên cứu, vận động, thành lập các quỳ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, THNCĐ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức rà soát, tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chịu sự quản lý Nhà nước tiếp nhận, hồ trợ dạy nghề, tìm kiểm việc làm cho người THAHS tại cộng đồng, THNCĐ; có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác THAHS tại cộng đồng và THNCĐ; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác THAHS tại cộng đồng và THNCĐ.

UBND thành phố giao CATP chủ trì, giúp UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác THAHS tại cộng đồng, THNCĐ trên địa bàn thành phố; thường xuyên, đột xuất tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương; báo cáo tình, hình, kết quả thực hiện về UBND thành phố theo quy định.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, phường, xã tiếp tục bám sát, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ , Bộ Công an , UBND thành phố  để triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác THAHS tại cộng đồng và THNCĐ trên địa bàn thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác