Đảm bảo chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã
Đăng ngày 30-09-2022 15:17

Ngày 28-9, UBND thành phố ban hành Công văn số 5328/UBND-SNV đề nghị UBND các quận, huyện, phường, xã tập trung triển khai một số nội dung nhằm đảm bảo chế độ, chính sách và nâng cao chất lượng hoạt động của người hoạt động không chuyên trách phường, xã.

Theo đó, tại Thông báo số 345-TB/TU ngày 14-9-2022 của Thành ủy Đà Nẵng về việc thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 6-9-2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã có chủ trương tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của HĐND thành phố.

Do vậy, UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện, phường, xã quán triệt, thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách phường, xã để lực lượng này yên tâm công tác.

UBND các quận, huyện có nhiệm vụ chỉ đạo UBND các phường, xã tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả, đầy đủ các quy định của thành phố về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã; đặc biệt là chi thu nhập tăng thêm, lưu ý hướng dẫn thống nhất về mức chi, thời gian chi chế độ, chính sách.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát UBND các phường, xã để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã.

Đồng thời, giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí để phân bổ mức chi hành chính cho các phường, xã trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp quy mô dân số theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy tại điểm 4.3 khoản 4 Thông báo số 345-TB/TU.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm rà soát điều kiện để lựa chọn mỗi quận, huyện ít nhất 2 phường, xã thí điểm triển khai mô hình đánh giá kết quả làm việc (bắt đầu từ quý IV năm 2022) đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên Phần mềm và báo cáo Sở Nội vụ phương án thực hiện để hỗ trợ kỹ thuật trước khi triến khai.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác