Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Đăng ngày 04-10-2022 17:10

Ngày 3-10, UBND thành phố ban hành Công văn số 5389/UBND-KGVX giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Công văn số 2387-CV/TU ngày 29-9-2022 của Thành ủy Đà Nẵng về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Cụ thể như sau:

UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đã được thành phố đề ra.

Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ hàng tuần thông báo tiến độ, kết quả thực hiện việc tiêm chủng của các địa phương, đơn vị trên các phương tiện thông tin; đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, tiến hành đánh giá xếp loại hàng tháng về công tác tiêm chủng làm cơ sở cho việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ cuối năm.

UBND thành phố cũng giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố giao cho các sở, ban, ngành, địa phương đối với công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 4975/UBND-SYT ngày 10-9-2022; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu, tiến hành đánh giá xếp loại hàng tháng về công tác tiêm chủng làm cơ sở cho việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ cuối năm.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác