Triển khai giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Đăng ngày 04-10-2022 19:08

Ngày 3-10, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND triển khai giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 – 2025, nhằm theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý Chương trình, thực hiện chính sách giảm nghèo; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; đề xuất giải pháp và kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xử lý.

Theo đó, nội dung giám sát, đánh giá tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành của các cấp trong tổ chức thực hiện Chương trình, như triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương liên quan đến Chương trình; công tác bố trí vốn, phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch hằng năm và giai đoạn như Kế hoạch số 60/KH-UBND; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 25-4-2022 về thực hiện Chương trình “Không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố”...; đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra; tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp phù hợp để thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo theo quy định của Trung ương và HĐND thành phố tại Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND ngày 17-12-2021 quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, Nghị quyểt số 45/2022/NQ-HĐND ngày 14-7-2022 của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND và các văn bản quy định liên quan đển lĩnh vực giảm nghèo. Giám sát, đánh giá tình hình triển khai lồng ghép, phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để triển khai các dự án theo quy định Trung ương; công tác thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình hằng năm và theo giai đoạn 2022-2025 tại Kế hoạch số 126/KH-UBND.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội xây dựng hướng dẫn, biểu mẫu phục vụ cho công tác tổ chức giám sát, đánh giá; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra và giám sát, đánh giá tại các địa phương theo quy định; tổng hợp chung kết quả giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; theo dõi, đôn đốc UBND quận, huyện và đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá theo quy định. UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội, đoàn thể thành phố, các cấp tham gia giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các sở, ban, ngành, đơn vị tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có trách nhiệm phối hợp, tham gia giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố; hướng dẫn UBND quận, huyện giám sát, đánh giá thực hiện nội dung, dự án, hoạt động do sở, ban, ngành chủ trì, quản lý. Thu thập thông tin, tổng hợp, báo cáo giám sát định kỳ 6 tháng và hằng năm; báo cáo đánh giá hằng năm, đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ đối với các dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình do sở, ban, ngành chủ trì, quản lý, tham gia thực hiện.

UBND các quận, huyện có nhiệm vụ xây đựng kế hoạch triển khai giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn; hướng dẫn, đôn đốc UBND phường, xã tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá theo quy định; theo dõi, quản lý các mục tiêu, chỉ tiêu để có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình trên địa bàn. Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện giám sát, đánh giá của cấp phường, xã; thu thập thông tin, tổng hợp, báo cáo giám sát định kỷ 6 tháng và hằng năm; báo cáo đánh giá hằng năm, đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ.

UBND các phường, xã có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giám sát hằng năm, phân công trách nhiệm theo dõi cho các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo phường, xã; thực hiện giám sát công tác giảm nghèo tại phường, xã. Chỉ đạo và giám sát trực tiểp việc triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo kết quả giám sát, đánh giá theo mẫu hệ thống chỉ tiêu và phân tích đánh giá kết quả thực hiện; báo cáo kết quả, kiến nghị, đề xuất những khó khăn vướng mắc về UBND quận, huyện. 

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác