Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng nỗ lực nâng cao cải cách hành chính hướng đến mô hình Hải quan thông minh
Đăng ngày 20-10-2022 11:25

Liên tiếp trong những năm qua, từ 2016 đến 2021, Tổng cục Hải quan luôn đứng đầu khối các Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính về chỉ số cải cách hành chính. Quan trọng hơn, kết quả cải cách hành chính của ngành Hải quan đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Nhằm phát huy các kết quả này, đồng thời bám sát định hướng xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021 – 2030 của ngành, căn cứ vào Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng cục Hải quan, tháng 2-2022, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung vào 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Tất cả những nội dung này đều được cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm định hướng các hoạt động triển khai, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực hiện đại cho mô hình Hải quan thông minh, hướng tới Hải quan số trong tương lai của toàn ngành.

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác