Infographics: Chỉ tiêu môi trường năm 2023
Đăng ngày 08-02-2023 09:11, Lượt xem: 45

Theo Quyết định 3466/QĐ-UBND của UBND thành phố, chỉ tiêu môi trường trong năm 2023 mà thành phố đề ra cụ thể:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT