Tăng cường công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công
Đăng ngày 13-03-2023 17:14

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 862/UBND-STC ngày 1-3-2023 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công đảm bảo theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26-12-2017 và chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 1076/BTC-QLCS ngày 7-2-2023.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát đánh giá việc thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành; đồng thời, qua thực tiễn thực hiện tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc, bất cập và kiến nghị, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét xử lý.

Các sở, ngành, hội đoàn thể, các Ban quản lý sử dụng vốn nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các quận, huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng tại Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18-10-2022 của HĐND thành phố; phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 30/2018/QĐ- UBND ngày 14-9-2018 của UBND thành phố.

Thực hiện trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô (xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô phục vụ công tác chung) theo đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11-1-2019 của Chính phủ; Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 28-9-2020 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 3-12-2020 của UBND thành phố quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Thực hiện quản lý, sử dụng diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đảm bảo theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27-12-2017 của Chính phủ và Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 15-10-2019 của UBND thành phố.

UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị để quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Khi thực hiện bán tài sản công theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết, mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung phải gửi các thông tin theo quy định đến Thời báo Tài chính Việt Nam (Bộ Tài chính) để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 2-10-2018, Công văn số 7577/BTC-QLCS ngày 12-7-2021 và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 8339/UBND- KT ngày 29-10-2018 về việc thực hiện đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, xác định giá khởi điểm đấu giá tài sản, thực hiện thu nộp tiền bán, cho thuê tài sản đầy đủ, kịp thời vào ngân sách theo quy định.

Đối với việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, các văn bản pháp luật liên quan và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 1929/STC-GCS ngày 5-6-2020 về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện nghiêm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công; kiểm tra chặt chẽ việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia liên doanh, liên kết; thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, tổ chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả… Báo cáo đầy đủ, kịp thời việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định. Nghiêm túc chấm dứt việc sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của mình đã được phê duyệt, nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, đề xuất biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11-7-2019, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16-11-2021 của Chính phủ.

Trên cơ sở Phần mềm Quản lý tài sản công do Bộ Tài chính đưa vào vận hành và Công văn số 587/UBND-STC ngày 13-2-2023 của UBND thành phố phân cấp việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, chuẩn hóa và cập nhật kịp thời số liệu tài sản công vào Phần mềm Quản lý tài sản công để phục vụ công tác quản lý, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan thanh tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, mua sắm tài sản công, việc thực hiện đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết...; trường hợp vi phạm thì thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11-7-2019, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16-11-2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với tài sản theo từng lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện có trách nhiệm phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong công tác tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác