Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư
Đăng ngày 14-03-2023 11:10, Lượt xem: 430

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 3-3-2023 triển khai công tác quản lý Nhà nước về hoạt động luật sư giai đoạn 2023-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24-2-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Đồng thời, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc tổ chức hành nghề luật sư thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về luật sư; góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý ngày càng cao của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Theo đó, nội dung thực hiện chính của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư theo quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15-3-2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực luật sư.

Đồng thời, phát triển các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chuyên sâu theo các lĩnh vực pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đặc biệt, tiến hành rà soát, đánh giá và phân loại các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố để lựa chọn, định hướng những tổ chức hành nghề luật sư có đủ các điều kiện phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài. Tăng cường sự tham gia của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sách theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

Kế hoạch cũng đề ra nội dung tổ chức học tập, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ về tiếng Anh, trang bị bằng tiếng Anh cho các luật sư nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24-2-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Bên cạnh đó, quan tâm đến chính sách sử dụng đội ngũ luật sư ngay từ khi bắt đầu các dự án kinh tế - xã hội của các cơ quan nhà nước ở địa phương nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa tranh chấp, bảo đảm lợi ích công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 136/TB-VPCP ngày 6-5-2022 của Văn phòng Chính phủ.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung tại Kế hoạch; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, năm cho UBND thành phố.

Các tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm thực hiện quản lý chặt chẽ luật sư của tổ chức mình; tạo điều kiện cho các luật sư tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng hằng năm; phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, năm cho UBND thành phố thông qua Sở Tư pháp.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác