Phê duyệt danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT năm 2023
Đăng ngày 21-03-2023 08:26, Lượt xem: 135

Tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 20-3-2023, UBND thành phố vừa thông qua, ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 20/03/2023 phê duyệt danh mục 66 chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT năm 2023 với tổng kinh phí 37 tỷ đồng.

Theo đó, UBND thành phố giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan được phân công chủ trì có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định liên quan; lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai đủ năng lực; lập hồ sơ Đề cương dự toán chi tiết để thẩm định, phê duyệt trước ngày 30-6-2023.

Triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và kinh phí cấp cho mỗi chương trình, dự án; tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc Thành phố thông minh và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 5580/UBND-STTTT ngày 12/10/2022; thực hiện thanh quyết toán chương trình, dự án theo đúng quy định; xây dựng quy chế quy trình và vận hành phần mềm/ứng dụng/hệ thống sau khi xây dựng để bảo đảm hiệu quả; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về hiệu quả đầu tư, sử dụng ngân sách nhà nước triển khai chương trình, dự án công nghệ thông tin.

UBND thành phố giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị liên quan thành lập Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí triển khai các chương trình, dự án.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác