Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, cai nghiện ma túy
Đăng ngày 07-06-2023 16:57, Lượt xem: 694

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 26-5-2023 thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025, trong đó đặt mục tiêu trên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, được điều trị, cai nghiện ma túy, được hỗ trợ sinh kế, tự học nghề.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyên, giáo dục, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc nâng cao chât lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; có biện pháp quản lý hữu hiệu với người bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; từ đó góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng người sử dụng, người nghiện ma túy mới, giảm tỷ lệ tái nghiện, tái phạm trong cộng đồng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.

Đối với tiểu dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy”, Kế hoạch đặt mục tiêu trên 80% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc, đánh giá, được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị, cai nghiện ma túy thích hợp và người sau cai nghiện ma túy được hỗ trợ sinh kế, tự học nghề. Trên 80% người trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng thời, tiếp tục đầu tư phí để duy trì, nhân rộng mô hình “Hỗ trợ tư vấn và kết nối dịch vụ điều trị nghiện ma túy” đến các xã, phường trọng điểm về người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy. Rà soát, kiện toàn lại các mô hình; câu lạc bộ, nhân sự và trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đảm bảo các tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy cho cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

Đối với tiểu dự án “Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy”, Kế hoạch đặt mục tiêu trên 80% số người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ dự phòng nghiện ma túy. Phấn đấu 100% xã, phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa nghiện ma túy; chú trọng phòng ngừa trong trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi làm việc, cộng đồng.

Theo đó, một số hoạt động chính của Kế hoạch gồm: đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức là lãnh đạo, người làm chuyên trách về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy; đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; nghiên cứu xây dựng và triển khai các mô hình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhân sự đối với cơ sở cai nghiện ma túy công lập, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nuớc về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên môn về phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến về các loại ma túy hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy; chính sách, pháp luật về phòng ngừa nghiện ma túy trong học đường, tại gia đình, cộng đồng, nội dung thông tin có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành trong việc triển khai xây dựng Kế hoạch, tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình tại các địa phương, đôn đốc các xã phường triển khai thực hiện tốt chính sách dự phòng nghiện; phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện các tiểu dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với Sở Tài chính bố trí nguồn, phân bổ kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về phòng, chống tệ nạn ma túy, đặc biệt tuyên truyền về tác hại, hậu quả của việc sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đối tượng có nguy cơ cao thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với thực tiễn như tổ chức tuyên truyền trực tiếp, mạng xã hội, Facebook, Zalo Youtube... Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo Cơ sở xã hội Bầu Bàng đảm bảo công tác phòng, chống dịch, xác định tình trạng nghiện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với đơn vị, địa phương theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác dự phòng nghiện, tái nghiện ma túy. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phòng, chống tệ nạn xã hội công an y tế và các hội, đoàn thể tại xã, phường. Rà soát, đề xuất mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự của cơ sở cai nghiện ma túy công lập đáp ứng yêu cầu tổ chức cai nghiện. Định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo Công an các cấp phối hợp làm tốt công tác lập hồ sơ cai nghiện đưa người nghiện vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng, giáo dục tại xã, phường cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện; phối hợp quản lý, hỗ trợ người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện; tăng cường đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tổ chức rà soát, thống kê số liệu người sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý vi phạm hành chính, người nghiện ma túy và người đang quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Công an thành phố có nhiệm vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng về phòng chống ma túy cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác phòng chống ma túy tại xã, phường. Thường xuyên tổ chức khảo sát, rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người đang quản lý sau cai nghiện, chủ động xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác rà soát, thống kê.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn trong hỗ trợ cắt cơn, điều trị, cai nghiên phục hồi sức khỏe, chữa bệnh cho ngươi đang cai nghiện ma túy tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc phòng chống dịch và các bệnh lây nhiễm, đặc biệt là lao và HIV/AIDS cho các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng. Phối hợp đảm bảo công tác xác định tình trạng nghiện ma túy xét nghiệm chất ma túy theo quy định.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện; tổ chức quản lý chặt chẽ địa bàn, nắm chắc di biến động của người sử dụng, người nghiện ma túy, người quản lý sau cai nghiện. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tệ nạn xã hội đến các đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân; đầu tư nguồn lực, phương pháp thực hiện truyền thông bằng hình ảnh, phim phóng sự.

Mặt khác, triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận; đảm bảo 100% người sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy khi phát hiện bị xử lý, áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp. Chủ động chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các đoàn thể và gia đình thường xuyên gặp gỡ động viên, giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất; trợ cấp xã hội, hỗ trợ dạy nghề, pháp lý, vay vốn và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Quan tâm theo dõi và kịp thời hỗ trợ sinh kế, tự học nghề cho đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách dự phòng nghiện, tái nghiện ma túy có nhu cầu; tạo việc làm cho các đối tượng quản lý sau cai nghiện có nhu cầu.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác