Ban hành Đề án "Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2030"
Đăng ngày 16-09-2023 16:45, Lượt xem: 47

Ngày 14-9, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về Đề án "Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2030", đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng hoàn thành việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề án đề ra các mục tiêu cụ thể gồm: Xây dựng lực lượng Công an phường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, bảo đảm về số lượng, chất lượng, bản lĩnh, sáng tạo, gương mẫu, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương; Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào TDBVANTQ và công tác dân vận để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, tích cực phối hợp, cộng tác và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; đổi mới công tác Công an; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội; Quan tâm bố trí đất, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công an phường đảm bảo theo đúng Quyết định số 7978/QĐ-BCA-H02 ngày 27-10-2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy định về định mức sử dụng đất an ninh trong Công an nhân dân và sửa chữa trụ sở làm việc Công an phường theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21-10-2021 của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân; bổ sung kinh phí để mua sắm trang thiết bị, phương tiện giao thông, phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Đề án thực hiện theo 2 giai đoạn. Cụ thể, Giai đoạn 1: Năm 2023, ngoài Công an phường Hải Châu 1, lựa chọn mỗi quận 01 Công an phường xây dựng thí điểm, cuối năm 2023 tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; hoàn thành xây dựng 6/45 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, đạt 13,33%.

Giai đoạn 2: Năm 2024 trở đi, xây dựng theo lộ trình đến năm 2030 hoàn thành xây dựng 45/45 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, đạt 100%.

Theo Đề án, để thực hiện các mục tiêu đề ra cần triển khai hiệu quả các giải pháp: Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn phường; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn phường; Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn phường; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn phường; Bảo đảm điều kiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Lực lượng nòng chốt trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác