Duy trì việc thu thập, cập nhật thông tin công dân nhằm kết nối, chia sẻ phục vụ việc thực hiện Đề án 06/CP
Đăng ngày 10-10-2023 09:23, Lượt xem: 96

Ngày 4-10, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về Triển khai Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 21-6-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố lưu ý, khi triển khai Kế hoạch số 185/KH-UBND cần xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị 30-CT/TU, nhất trong 04 nhóm vấn đề gồm: Việc xây dựng hệ thống hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tái sử dụng trong giải quyết thủ tục dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tích hợp, kết nối, chia sẻ và việc sở hành chính, cung cấp dịch vụ công; Đầu tư, mua sắm, trang cấp trang thiết bị phục vụ kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu; Đào tạo, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo trình độ công nghệ thông tin trong chuyên ngành và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06/CP và kế cận, thay thế khi có sự luân chuyển, thay đổi vị trí làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Đề án 06/CP; Xây dựng hành lang pháp lý và cơ chế vận hành trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả góp phần hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, tập trung hoàn thành các mục tiêu cụ thể của giai đoạn theo các mốc thời gian đã xác định trong Đề án 06/CP. Bảo đảm tất cả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, Chỉ thị 30-CT/TU được thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP các cấp, nhất là trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và các thao tác thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; phối hợp làm giàu dữ liệu đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, tự khai thác, bảo mật thông tin cá nhân.

UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06/CP, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nhiệm vụ, mục tiêu Đề án 06/CP, Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và công tác cải cách hành chính với phương châm "không vì nói khó mà không làm", "không gây khó khăn, phiền hà người dân”, “không yêu cầu Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú".

Phối hợp với Công an thành phố rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn tồn đọng, đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, khối lượng công việc cụ thể cho các phòng, ban, địa phương mình phụ trách để triển khai thực hiện, quả Đề án 06/CP, đạt được các mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp chính quyền về giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, tăng cường triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06/CP và 28 dịch vụ công thiết yếu tại Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022; hoàn thành tái cấu trúc, quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa biểu mẫu điện tử trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu sổ; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định. Đặc biệt, có kế hoạch cụ thể áp dụng cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cung cấp các dịch vụ an sinh xã hội theo hướng trực tiếp, thiết thực cho người dân.

Tiếp tục duy trì việc thu thập, cập nhật thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; triển khai các giải pháp làm sạch bảo đảm dữ liệu từng ngành, từng cấp, từng địa phương “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ kết nối, chia sẻ phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Đề án 06/CP.

Tăng cường thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; ưu tiên chuẩn hóa, cập nhật, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu để khai thác, sử dụng chung; kế thừa, tái sử dụng dữ liệu Kho kết quả thủ tục hành chính và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tiến đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt; ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong xác thực, định danh công dân khi thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý xã hội.

Đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, đồng thời có chính sách huy động nguồn lực xã hội phục vụ triển khai có hiệu quả Đề án 06/CP. Khẩn trương đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu; đảm bảo máy móc, trang thiết bị thiết yếu đảm bảo băng thông đường truyền, an ninh, an toàn hệ thống phục vụ triển khai Đề án 06/CP.

Thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó cần phát huy vai trò của Bộ phận một cửa các cấp, nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Phối hợp với Công an thành phố rà soát việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố, yêu cầu 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, địa phương phải đi đầu, gương mẫu" trong việc thực hiện Đề án 06/CP, góp phần tuyên truyền trong, chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, địa phương phải tuyên truyền trong việc vận động công dân trên toàn thành phố thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2.

Triển khai rà soát, chuẩn hoá mẫu đơn, tờ khai để xây dựng và cung cấp biểu mẫu điện tử tương tác (có cắt giảm thông tin phải khai báo) đối với các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng của cơ quan, đơn vị trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố, trừ các dịch vụ công trực tuyên được Bộ, ngành triển khai cung cấp tập trung trên toàn quốc.

Đẩy mạnh công tác khen thưởng, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề asb 06/CP; đưa việc thực hiện Đề án 06/CP thành một tiêu chí đánh giá chất lượng, thi đua đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong thực hiện Đề án 06/CP.

Căn cứ theo Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP thành phố về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình.

Định kỳ hàng tháng (ngày 15), 06 tháng (trước ngày 15/6), 01 năm (trước ngày 15/12) hoặc đột xuất, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP thành phố (qua Công an thành phố) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06/CP Chính phủ.

UBND thành phố giao Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP thành phố chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; định kỳ 06 tháng, 01 năm tham mưu Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố theo dõi, chỉ đạo.

Quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố (qua Công an thành phố) để hướng dẫn, chỉ đạo.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác