Thực hiện Quyết định 4953/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Đăng ngày 15-12-2023 06:34, Lượt xem: 1

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4642/VP-KT về việc thực hiện Quyết định 4953/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Ngày 22/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4953/QĐ-BNN-TT về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, Danh mục 11 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức cá nhân; Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước; Yêu cầu chấm dứt việc cho phép tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước; Cấp giấy chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng;…

Cũng theo đó, trình tự thực hiện thủ tục Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức cá nhân như sau:

Bước 1: Gửi hồ sơ;

Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ;

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả;

Bước 4: Quyết định đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng được đăng tải trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

Chi tiết nội dung Quyết định 4953/QĐ-BNN-TT được đăng tải trên Hệ thống căn bản quy phạm pháp luật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ https://www.mard.gov.vn. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tra cứu áp dụng khi cần; đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo quy định.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT