Thực hiện Nghị định 79/2023/NĐ-CP  của Chính phủ 
Đăng ngày 15-12-2023 06:34, Lượt xem: 6

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4661/VP-KT về việc thực hiện Nghị định 79/2023/NĐ-CP  của Chính phủ 

Ngày 15/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2023.

Cụ thể, 03 trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ

1. Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ trong 03 trường hợp sau:

- Việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực và dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, ô nhiễm môi trường trên diện rộng;

- Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt được thỏa thuận với người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về việc ký kết hợp đồng sử dụng giống cây trồng mặc dù trong 12 tháng (trừ trường hợp bất khả kháng) đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thỏa đáng;

- Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

2. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng khi:

- Chấm dứt hoạt động đại diện quyền đối với giống cây trồng;

- Không còn đáp ứng các điều kiện để được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng quy định tại khoản 66 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022;

- Không thực hiện trách nhiệm đại diện quyền quy định tại khoản 66 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 hoặc khoản 2 Điều 25 Nghị định này;

- Có sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động đại diện quyền đối với giống cây trồng;

- Lợi dụng danh nghĩa đại diện quyền đối với giống cây trồng để thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng quy định tại khoản 1 Điều 25 của Nghị định này;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật bắt buộc thu hồi.

Chi tiết nội dung Nghị định 79/2023/NĐ-CP được đăng tải trên Hệ thống căn bản quy phạm pháp luật Chính phủ tại địa chỉ https://vanban.chinhphu.vn. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện; mọi khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất UBND thành phố thông qua Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT