Tập trung đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Đăng ngày 16-04-2024 15:59, Lượt xem: 88

UBND thành phố ban hành công văn số 1744/UBND-ĐTĐT ngày 5-4-2024 giao các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các Ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 24/CĐ-TTg ngày 22-3-2024 và Công văn số 245-CV/BCSĐ ngày 5-4-2024 của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố về tập trung xử lý hồ sơ, các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện đối với các dự án đã được giao vốn năm 2024 gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, các dự án có tác động lan tỏa. Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Chủ động rà soát báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của người đứng đầu cơ quan đơn vị và tập thể, cá nhân liên quan.

Các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các Ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác