Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024
Đăng ngày 13-05-2024 19:01, Lượt xem: 45

Ngày 13-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; bảo đảm quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm, hợp lý, công khai, minh bạch; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Song song đó, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, UBND các quận, huyện, trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch cũng nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tố chức và nhân dân về vị trí, vai trò công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, đúng pháp luật; sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, hiệu quả; hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Đồng thời, xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn thành phố kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành.

Phạm vi triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên toàn địa bàn thành phố. Trong đó, cao điểm tập trung kể từ Quý 2 năm 2024 và năm 2025; thường xuyên vào các năm tiếp theo (nội dung triển khai được rà soát, cập nhật, bổ sung hàng năm).

Những nội dung triển khai chính gồm: Tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Cụ thể, nội dung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2024.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật đất đai. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai theo Kế hoạch này; đẩy mạnh thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử; là đầu mối liên hệ Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham khảo, xây dựng bộ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phố biến, tập huấn Luật để tổ chức triển khai đồng bộ việc sử dụng các tài liệu trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin truyền thông chủ trì, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức đến từng tổ chức, người dân.

Báo Đà Nẵng, Đài truyền hình Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai bằng nhiều hình thức, mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu những nội dung đổi mới quan trọng của Luật Đất đai.

Các Sở, ban, ngành, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp.

UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền, bao gồm công tác tập huấn cho UBND các phường, xã và cán bộ thuộc phạm vi quản lý của mình; tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức của UBND các quận, huyện, UBND các phường, xã, các tố dân phố, thôn, xóm và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian thực hiện: Cao điểm trong tháng 5, tháng 6/2024 (trước khi Luật Đất đai có hiệu lực Đất đai có hiệu lực); tiếp tục triển khai thường xuyên trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch cũng yêu cầu triển khai tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố. Cụ thể, triển khai Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về Luật Đất đai năm 2024 cho cán bộ tuyên truyền và giảng dạy đăng ký thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra.

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác