Cải cách hành chính

  • Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC: Bắt đầu từ ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Đăng ngày 06-05-2024 07:47
  • Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2024 Đăng ngày 20-01-2024 20:26
  • Khát vọng phát triển trên chặng đường mới Đăng ngày 18-12-2023 11:30
  • Chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Đăng ngày 14-12-2023 14:26
  • Tháo gỡ nút thắt, xây dựng chính sách đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 Đăng ngày 13-12-2023 15:56
  • Triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh Đăng ngày 03-12-2023 08:41
  • Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính từ cơ sở Đăng ngày 14-11-2023 19:12
  • Tăng cường triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính Đăng ngày 13-10-2023 11:56
  • Duy trì việc thu thập, cập nhật thông tin công dân nhằm kết nối, chia sẻ phục vụ việc thực hiện Đề án 06/CP Đăng ngày 10-10-2023 09:23
  • Tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính Đăng ngày 29-09-2023 20:21