Infographic

  • Infographic: Dự toán chi ngân sách Đà Nẵng năm 2024 Đăng ngày 19-12-2023 13:05
  • [Infographic]: 5 Kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em nên hướng dẫn cho trẻ Đăng ngày 15-12-2023 13:53
  • [Infographic] 10 biểu hiện của tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Đăng ngày 07-12-2023 18:35
  • [Infographic] Các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá trên địa bàn thành phố Đăng ngày 12-11-2023 10:35
  • [Infographic] Các khu vực đã xảy ra sạt lở đất, đá trên địa bàn thành phố Đăng ngày 12-11-2023 09:33
  • [Infographic] Phương án phòng chống sạt lở đất, đá Đăng ngày 10-11-2023 10:30
  • Infographic: Một số giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Đăng ngày 09-01-2023 17:34
  • Infographics: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 Đăng ngày 09-01-2023 17:00
  • Infographic: Những dấu mốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng Đăng ngày 19-09-2022 15:04