Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  • Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác từng hộ gia đình Đăng ngày 01-04-2019 10:27
  • Sáng nay (1-4), Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đăng ngày 01-04-2019 09:05
  • Khẩn trương chuẩn bị cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đăng ngày 22-03-2019 08:33
  • Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở Đà Nẵng năm 2019 Đăng ngày 20-03-2019 09:12
  • Sẵn sàng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đăng ngày 14-03-2019 03:27