Phân loại rác thải tại nguồn

  • Phân loại rác tại nguồn: Phải trở thành thói quen tốt trong đời sống người dân Đăng ngày 08-10-2019 04:33
  • Đầu tư đồng bộ cho công tác phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đăng ngày 17-08-2019 10:04
  • Hãy cho Bống rác thải nhựa Đăng ngày 13-05-2019 10:41
  • Phụ nữ Ngũ Hành Sơn khéo tay, hạn chế rác thải nhựa Đăng ngày 25-04-2019 16:26
  • Thu đổi túi nylon qua sử dụng và phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" Đăng ngày 05-04-2019 16:27
  • Triển khai phân loại chất rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đăng ngày 03-04-2019 09:47
  • Giải pháp thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn Đăng ngày 28-02-2019 10:14
  • Từ tháng 3-2019: Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên toàn thành phố Đăng ngày 28-11-2018 02:10