Tin tức sự kiện

  • Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu Đăng ngày 24-08-2017 09:21
  • Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới Đăng ngày 24-08-2017 08:33
  • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị trực thuộc Đăng ngày 24-08-2017 08:26
  • Cẩm Lệ: bổ nhiệm, điều động cán bộ quản lý các trường học Đăng ngày 23-08-2017 20:03
  • Xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ phù hợp với điều kiện, đặc thù riêng của từng ngành Đăng ngày 23-08-2017 08:58
  • Đào tạo, bồi dưỡng công tác Mặt trận cho 20 cán bộ Mặt trận Lào  Đăng ngày 23-08-2017 08:21
  • Đem hài lòng đến từng người dân Đăng ngày 23-08-2017 08:21
  • Quy hoạch phát triển mạng lưới y tế: cần mang tính chiến lược và tổng thể    Đăng ngày 22-08-2017 17:23
  • Đà Nẵng - Quảng Nam thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp sông Vu Gia – Thu Bồn Đăng ngày 21-08-2017 21:12
  • Hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tuần 33 (từ ngày 14/8 đến ngày 18/8/2017) Đăng ngày 21-08-2017 14:53