Báo cáo kinh tế, xã hội

  • GDP bình quân đầu người tại thành phố Đà Nẵng
  • Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng theo ngành nghề
  • Tốc độ tăng trưởng GDP thành phố Đà Nẵng
  • Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng theo quốc gia
  • Kim ngạch xuất nhập khẩu thành phố Đà Nẵng
  • Cơ cấu GDP thành phố Đà Nẵng theo ngành kinh tế