Chính sách mới

  • Giảm lãi suất cho vay học sinh, sinh viên còn 6,6%/năm
  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2015