Đề nghị HĐND thành phố thông qua các chính sách hỗ trợ khai thác thủy sản

UBND thành phố vừa qua đã có văn bản đề nghị Thường trực HĐND cho chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản xa bờ giai đoạn 2019-2025. Dự kiến, Kỳ họp HĐND thành phố vào giữa năm 2019 sẽ xem xét thông qua các chính sách này. Cổng Thông tin điện tử xin giới thiệu những nội dung chủ yếu của các chính sách nêu trên. 

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố về đầu tư dự án, công trình

Tại Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) của HĐND thành phố đã thảo luận và thông qua 17 Nghị quyết, trong đó có 15 Nghị quyết  quyết định đối với 14 dự án, công trình theo 03 nhóm. Cổng Thông tin điện tử xin đăng tải sơ lược về các dự án công trình đã được HĐND thông qua trong kỳ họp thứ 10.