Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 02/2021

Điều kiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước 120 ngày; Điều kiện thành lập mới Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; Hướng dẫn đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng… là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 02/2021.