Các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Nội vụ
Đăng ngày 16-11-2017 08:12, Lượt xem: 369

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố như sau:

 

Lĩnh vực Tổ chức hội:

1. Hướng dẫn, góp ý về tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
2. Cho phép tổ chức đại hội Mức 3.
3. Chấp thuận giải thể hội (trong trường hợp tự giải thể) Mức 3.
4. Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội và phê duyệt điều lệ hội (sửa đổi, bổ sung) Mức 3.
5. Cho phép đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Mức 3.
6. Phê duyệt điều lệ hội Mức 3.
7. Công nhận ban vận động thành lập hội (đối với hội hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ) Mức 3.
8. Cho phép thành lập hội Mức 3.

Lĩnh vực Tổ chức quỹ:

1. Hướng dẫn, góp ý về tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
2. Giải thể quỹ xã hội, quỹ từ thiện (trường hợp quỹ tự giải thể) Mức 3.
3. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ xã hội, quỹ từ thiện và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ xã hội, quỹ từ thiện Mức 3.
4. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Mức 3.
5. Đổi tên quỹ xã hội, quỹ từ thiện và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ xã hội, quỹ từ thiện Mức 3.
6. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ xã hội, quỹ từ thiện Mức 3.
7. Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ xã hội, quỹ từ thiện Mức 3.

Lĩnh vực Tổng hợp:

1. Hướng dẫn, góp ý về chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Mức 3.
3. Đề nghị chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc ngược lại Mức 3.
4. Cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện Mức 3.

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng:

1. Khen thưởng đối ngoại.
2. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (trừ hồ sơ đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố).
3. Khen thưởng chuyên đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
4. Khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ Nhà nước:

1. Cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ do bổ sung nội dung hành nghề.
2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ do bị mất.
3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ do hết thời hạn sử dụng hoặc bị hỏng.
4. Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ.
5. Thẩm định tài liệu hết giá trị.

Lĩnh vực Công chức, viên chức:

1. Thỏa thuận tiếp nhận công chức phường, xã từ tỉnh khác đến Mức 3.
2. Điều động công chức phường, xã ra ngoài thành phố.
3. Cử đi đào tạo sau đại học (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) Mức 3.
4. Cử đi đào tạo sau đại học (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố) Mức 3.
5. Cử đi đào tạo đại học, bác sĩ (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ) Mức 3.
6. Nâng bậc lương, xếp lương đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu.
7. Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ).
8. Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) Mức 3.
9. Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ) Mức 3.
10. Nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) Mức 3.
11. Nâng bậc lương thường xuyên (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố) Mức 3.
12. Thẩm định hồ sơ thôi việc của đối tượng được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
13. Điều động viên chức là đối tượng thu hút của thành phố đến công tác tại các cơ quan, đơn vị không thuộc biên chế của Ủy ban nhân dân thành phố.
14. Điều động công chức đến công tác tại các cơ quan, đơn vị không thuộc biên chế của Ủy ban nhân dân thành phố (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố).

15. Điều động công chức đến công tác tại các cơ quan, đơn vị không thuộc biên chế của Ủy ban nhân dân thành phố (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ).

16. Điều động công chức từ sở, quận, huyện này sang sở, quận, huyện khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Mức 3.

17. Thoả thuận tiếp nhận viên chức từ các đơn vị không thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý đến công tác tại đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Mức 3.

18. Xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển.

19. Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức phường, xã không qua thi.

20. Xét chuyển cán bộ, công chức phường, xã thành công chức quận, huyện.

21. Thẩm định xếp lại lương cho cán bộ, công chức phường, xã.
22. Thỏa thuận chế độ phụ cấp thâm niên theo ngành, lĩnh vực.
23. Xét chuyển hạng chức danh nghề nghiệp (chỉ đối với hồ sơ riêng lẻ).
24. Chuyển ngạch và xếp lương do thay đổi vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ (đối với hồ sơ riêng lẻ).
25. Nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức không qua thi để giải quyết chế độ nghỉ hưu thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ.
26. Phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ trường hợp xét tuyển đặc cách).
27. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ trường hợp xét tuyển đặc cách).
28. Hướng dẫn, góp ý về tổ chức phối hợp liên ngành.
29. Hướng dẫn, trao đổi, trả lời các nội dung về tổ chức bộ máy.

Lĩnh vực Tôn giáo:

1. Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử không thuộc Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ.
2. Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
3. Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một quận, huyện Mức 3.
4. Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện trong thành phố hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5. Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức 3.
6. Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 27, 28, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.
7. Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài quận, huyện trong hoặc ngoài thành phố Đà Nẵng.
8. Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo Mức 3.
9. Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.
10. Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.
11. Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.
12. Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.
13. Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
14. Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
15. Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động nhiều quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.
16. Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng tôn giáo được quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.              

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác