Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022
Đăng ngày 29-08-2022 15:58, Lượt xem: 42

Không thu phí giao thông bằng tiền mặt từ 01/8/2022; Quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; Hỗ trợ 40 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây mới nhà ở; Quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức; Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức thư viện từ ngày 15/8/2022… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2022.

Không thu phí giao thông bằng tiền mặt từ 01/8/2022

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/7/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị người đứng đầu các cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương tiếp tục chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022;

Cũng theo Chỉ thị số 11/CT-TTg, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Nghiên cứu mở kênh giao tiếp điện tử và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của hệ thống thu phí ETC.

Giao Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan chức năng của địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Thực hiện điều tiết giao thông tại khu vực trạm thu phí ETC; Xử phạt nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn sau ngày 01/8/2022 (khi các trạm thu phí chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC và chỉ duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp tại mỗi trạm thu phí).

Quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

Từ ngày 15/8/2022, việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng được thực hiện theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

Theo đó, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định cơ quan nhà nước công khai trên môi trường mạng các thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau:

- Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu rõ: Hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về, cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản. Việc cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật hoặc Công báo Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, tích hợp từ cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh...

- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức của cán bộ, công chức làm đầu mối liên hệ;…

Hỗ trợ 40 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây mới nhà ở

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, từ ngày 15/8/2022, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở ký cam kết và đăng ký với UBND cấp xã, đề xuất chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa, cụ thể là 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới và 20 triệu đồng/hộ/sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách Trung ương.

Thông tư số 01/2022/TT-BXD quy định hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc).

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2.

- Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

Đồng thời, thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở như sau: Hộ nghèo dân tộc thiểu số; Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật); Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại.

Cũng theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD, các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự sau: Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn; Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở (là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước); Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.

Quy định mới về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức

Có hiệu lực từ ngày 15/8/2022, Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, quy định 04 đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm:

- Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư;

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

- Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

- Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đồng thời, các đối tượng viên chức nêu trên được xem xét nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu có đủ các điều kiện sau đây: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; Có đủ sức khỏe, Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức thư viện từ ngày 15/8/2022

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

Theo đó, từ ngày 15/8/2022, viên chức thư viện các hạng II, III, IV phải đáp ứng điều kiện về kỹ năng ngoại ngữ, tin học như sau:

- Viên chức thư viện các hạng II, III: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

- Viên chức thư viện hạng IV: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, đối với viên chức thư viện hạng I mới được bổ sung cũng không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học mà chỉ yêu cầu: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

KHÁNH VÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác