Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • Giữ nguyên các quyết định phê duyệt giải quyết bồi thường thiệt hại, hỗ trợ do thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Thủy Đăng ngày 23-05-2018 01:39
  • Không có cơ sở giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyến (phường Hòa Hải) Đăng ngày 13-04-2018 02:18
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Sơn Đăng ngày 08-11-2017 08:53
  • Xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Bách Thắng Đăng ngày 08-11-2017 08:53
  • Tiếp dân khu vực Cồn Dầu: chủ trương hoán đổi cho mỗi hộ một lô ở gần khu vực Nhà thờ Cồn Dầu Đăng ngày 19-06-2017 17:00
  • Gia hạn thời gian xác minh đối với trường hợp khiếu nại của ông Mai Đăng Hiếu Đăng ngày 30-05-2017 09:40
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Đức Hoàng và bà Phan Thị Nghiệp
  • Không chấp nhận khiếu nại của ông Trà Thanh Lộc
  • Giao Sở Văn hóa và Thể thao xác minh nội dung khiếu nại của ông Hồ Ngọc Tân
  • Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Đình Trung