Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Phạm Thị Phương Trà (lần hai) Đăng ngày 13-07-2023 09:03
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Văn Minh (lần hai) Đăng ngày 13-07-2023 09:03
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Lê Thu Hương (lần hai) Đăng ngày 13-07-2023 09:03
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Thị Việt Anh (lần hai) Đăng ngày 13-07-2023 09:02
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Công (lần đầu) Đăng ngày 14-06-2023 10:02
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Võ Văn Chúc Đăng ngày 24-02-2023 18:45
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Trần Ngôn và Trần Tập Đăng ngày 08-11-2022 05:11
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Hồ Thị Cháu Đăng ngày 31-10-2022 10:25
  • Giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, đảm bảo quyền lợi của công dân Đăng ngày 27-10-2022 08:32
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Thị Giàu Đăng ngày 16-05-2022 17:07