Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Trần Ngôn và Trần Tập Đăng ngày 08-11-2022 05:11
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Hồ Thị Cháu Đăng ngày 31-10-2022 10:25
  • Giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, đảm bảo quyền lợi của công dân Đăng ngày 27-10-2022 08:32
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Thị Giàu Đăng ngày 16-05-2022 17:07
  • Kết quả giải quyết khiếu nại do công dân Phan Văn Minh làm đại diện (lần đầu) Đăng ngày 20-04-2022 14:54
  • Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tiếp, giải quyết kiến nghị của công dân Đăng ngày 15-03-2022 16:25
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Văn Minh Đăng ngày 22-11-2021 16:40
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Trần Văn Lợi Đăng ngày 28-05-2021 13:02
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Hồ Thị Cháu Đăng ngày 28-05-2021 13:01
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Đăng Thế (lần đầu) Đăng ngày 29-01-2021 09:25