Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Đặng Anh và bà Nguyễn Thị Hồng Đăng ngày 24-07-2019 08:45
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bính Đăng ngày 17-07-2019 05:27
  • Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Phú Ban Đăng ngày 25-06-2019 03:20
  • Chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân Hồ Thị Mai Đăng ngày 31-01-2019 02:17
  • Chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân Ông Văn Hiệu Đăng ngày 27-12-2018 10:12
  • Chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân Huỳnh Thị Nhật Đăng ngày 27-12-2018 10:12
  • Chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân Hồ Ngọc Phước Đăng ngày 27-12-2018 10:11
  • Chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân Lý Việt Trung Đăng ngày 27-12-2018 10:00
  • Chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân Phan Thị Đỗ Đăng ngày 27-12-2018 10:00
  • Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Mai Đăng Tứ Đăng ngày 13-12-2018 08:51