Chế độ báo cáo của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư
Đăng ngày 19-12-2018 08:28, Lượt xem: 188

Chế độ báo cáo của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư?

Trả lời:

1. Hằng tháng, hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động;

a) Báo cáo tháng về tình hình thực hiện vốn đầu tư: Trong trường hợp dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng, tổ chức kinh tế báo cáo trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo.

b) Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

c) Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

2. Tổ chức kinh tế gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. 

- Nhà đầu tư tải mẫu tại: dautunuocngoai.gov.vn/hướng dẫn sử dụng/mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp.

- Sau khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu, tổ chức kinh tế thực hiện dự án nộp mẫu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp tài khoản.

- Trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp mã tài khoản cho doanh nghiệp.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác