Dân số huyện Hòa Vang chia theo xã

Đơn vị

Dân số 1/4/1999
Tổng số Nam Nữ
Tổng số 141659 68782 72877
Xã Hòa Tiến 13835 6524 7311
Xã Hòa Bắc 3328 1658 1670
Xã Hòa Ninh 3924 2011 1913
Xã Hòa Sơn 9522 4716 4806
Xã Hòa Phát 17243 8473 8770
Xã Hòa Thọ 15475 7403 8072
Xã Hòa Châu 10207 4885 5322
Xã Hòa Phước 8990 4385 4605
Xã Hòa Liên 10469 5089 5380
Xã Hòa Xuân 10161 5005 5156
Xã Hòa Nhơn 11429 5632 5797
Xã Hòa Phong 13210 6377 6833
Xã Hòa Khương 9924 4711 5213
Xã Hòa Phú 3942 1913 2029
 
 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT