Quay lại
Điện chiếu sáng không sáng tại khu TĐC Hòa Liên 2
Ngày phản ánh: 07:59
Địa điểm diễn ra: TĐC Hòa Liên 2
Điện chiếu sáng không sáng tại khu TĐC Hòa Liên 2 thuộc thôn Quan Nam 1 thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, điện đã không sáng 3 ngày hôm nay, tắt liên tiếp 4 bóng, đường rất tối ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Kính mong cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý.
Thông tin xử lý:
Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng Đà Nẵng
Ngày: 2023-05-26 11:29:41.0
Nội dung:
Ngày 25/05/2023 Trung tâm đã đề nghị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng kiểm tra xử lý. Hiện tại tuyến đường này Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư đang thi công chưa hoàn thành. Công ty đã liên hệ Chủ Đầu tư xử lý theo ý kiến của công dân đã phản ánh. Kính phản hồi thông tin đến công dân được biết. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân!