Việc đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đà Nẵng hiện đang trở nên vô cùng cấp thiết đối với thành phố. Đà Nẵng rất cần được tư vấn một công nghệ tối ưu có khả năng xử lý rác với tỷ lệ cao nhất trong một khung giá phù hợp. Đây là nội dung trao đổi chính của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đơn vị tư vấn thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố, vào chiều 10-12.

Việc đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đà Nẵng hiện đang trở nên vô cùng cấp thiết đối với thành phố. Đà Nẵng rất cần được tư vấn một công nghệ tối ưu có khả năng xử lý rác với tỷ lệ cao nhất trong một khung giá phù hợp. Đây là nội dung trao đổi chính của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đơn vị tư vấn thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố, vào chiều 10-12.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử