Ngày 22-3, Văn phòng UBND thành phố ban hành văn bản số 109/TB-VP thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại cuộc họp nghe báo cáo dự án đầu tư xử lý nước thải của Công ty CP Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử