Năm 2018, Đà Nẵng cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 06 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 6.350,2 tỷ đồng; thu hút được 122 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 153,7 triệu USD, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 3 dự án đầu tư nước ngoài vào Khu công nghệ cao. Cùng với đó, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp, nội dung cụ thể tạo một nền tảng vững chắc trong hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào thành phố.

Năm 2018, Đà Nẵng cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 06 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 6.350,2 tỷ đồng; thu hút được 122 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 153,7 triệu USD, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 3 dự án đầu tư nước ngoài vào Khu công nghệ cao. Cùng với đó, thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp, nội dung cụ thể tạo một nền tảng vững chắc trong hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào thành phố.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử