Chiều 12-8, tại thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức “Tọa đàm giới thiệu môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng hướng đến người Việt Nam ở nước ngoài”. Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chiều 12-8, tại thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức “Tọa đàm giới thiệu môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng hướng đến người Việt Nam ở nước ngoài”. Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Văn bản chỉ đạo điều hành