Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xử lý một số vấn đề liên quan đến phản ánh của báo chí và qua công tác kiểm tra thực tế về trật tự đô thị. Cụ thể như sau:

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xử lý một số vấn đề liên quan đến phản ánh của báo chí và qua công tác kiểm tra thực tế về trật tự đô thị. Cụ thể như sau: