Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 2415/QĐ-UBND V/v ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải nhiệm vụ tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND thành phố 14/09/2022 Quyết định
2 18/2022/QĐ-UBND Ban hành quy định về nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/09/2022 Quyết định
3 2384/QĐ-UBND V/v gia hạn sử dụng 24 tháng đối với thửa đất số 01, tờ bản đồ số C9, thuộc dự án Khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm công nghệ cao tại Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu của Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành 08/09/2022 Quyết định
4 2383/QĐ-UBND V/v gia hạn sử dụng 24 tháng đối với thửa đất số C5, tờ bản đồ số C, thuộc dự án Khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm công nghệ cao tại Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu của Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành 08/09/2022 Quyết định
5 2382/QĐ-UBND V/v gia hạn sử dụng 24 tháng đối với thửa đất số 01, tờ bản đồ số C7, thuộc dự án Khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm công nghệ cao tại Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu của Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành 08/09/2022 Quyết định
6 2372/QĐ-UBND V/v gia hạn sử dụng đất đối với thửa đất số 2, tờ bản đồ số 86, dự án xây dựng Kho bãi Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đà Nẵng 07/09/2022 Quyết định
7 4809/UBND-SNV V/v xây dựng Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị 05/09/2022 Công văn
8 4803/UBND-KT V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 31/08/2022 Công văn
9 2306/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng 31/08/2022 Quyết định
10 4804/UBND-KT V/v triển khai Nghị quyết số 53/2022/QH15 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020 31/08/2022 Công văn