Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
21 113/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 11/02/2017 của UBND thành phố về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng 16/01/2024 Quyết định
22 141/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2027 18/01/2024 Quyết định
23 123/QĐ-UBND V/v hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2023 đối với hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/01/2024 Quyết định
24 124/QĐ-UBND V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực 17/01/2024 Quyết định
25 325/UBND-KSTT V/v triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính năm 2024 16/01/2024 Công văn
26 139/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/01/2024 Quyết định
27 70/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/01/2024 Quyết định
28 111/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/01/2024 Quyết định
29 112/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của UBND thành phố về thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng 16/01/2024 Quyết định
30 115/QĐ-UBND V/v ủy quyền Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí 16/01/2024 Quyết định