Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
3891 Công văn số 1417/UBND-KTN V/v Tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã
3892 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm
3893 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBNDSửa đổi Điều 4 và Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố
3894 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND Quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3895 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBNDQuy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3896 Quyết định số 888/ QĐ-UBND V/v ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2013
3897 Quyết đinh số 802/QĐ-UBNDV/v ban hành chương trình công tác năm 2013 của UBND thành phố
3898 Kế hoạch số: 670 /KH-UBNDTổ chức, triển khai thực hiện phong trào Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (từ tháng 3/2013 đến tháng 02/2014)
3899 Quyết định số 733/QĐ-UBND Về những giải pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2013
3900 Quyết định số 666/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013