Hoạt động HĐND

  • Trực tiếp chương trình HĐND với cử tri lần thứ 5 Đăng ngày 15-05-2019 01:17
  • 14-5: Chương trình HĐND với cử tri lần 5 Đăng ngày 19-04-2019 16:16
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi chiều ngày 19-12 Đăng ngày 19-12-2018 07:01
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi sáng ngày 19-12 Đăng ngày 19-12-2018 01:01
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi chiều ngày 18-12  Đăng ngày 18-12-2018 07:01
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi sáng ngày 18-12 Đăng ngày 18-12-2018 01:01
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi chiều ngày 17-12   Đăng ngày 17-12-2018 07:01
  • Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Đăng ngày 17-12-2018 01:02
  • Phiên họp thường kỳ HĐND thành phố tháng 11-2018: Tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 Đăng ngày 20-11-2018 03:21
  • Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát thu gom và xử lý nước thải Đăng ngày 10-09-2018 23:18