Sổ tay Hướng dẫn triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 13-09-2022 22:41, Lượt xem: 159

Sổ tay OCOP được xây dựng và ban hành nhằm mục đích hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) triển khai thực Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sổ tay tập trung vào quy trình đánh giá, phân xếp hạng sản phẩm OCOP, lập hồ sơ dự thi sản phẩm cấp tỉnh, cấp huyện và những yêu cầu về chất lượng sản phẩm cần đạt được đối với sản phẩm OCOP.

Xác định rõ yêu cầu, chất lượng sản phẩm OCOP theo từng phân hạng, giúp các chủ thể OCOP hiểu về mục đích của việc phát triển sản phẩm OCOP, hướng đến nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và năng lực sản xuất, chế biến và thương mại của chủ thể OCOP;

Giúp các chủ thể OCOP định hướng các giải pháp để chuẩn hóa và nâng cấp sản phẩm phù hợp với quy định; Tăng cường trách nhiệm và vai trò của chính quyền cấp xã, giúp các địa phương có có sở để định hướng các chính sách và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP phù hợp; Làm cơ sở để cấp huyện, thành phố đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP.

Sổ tay hướng dẫn được sử dụng đối với các đối tượng: Sở Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng Điều phối NTM thành phố, thành viên Hội đồng đánh giá, Tổ giúp việc OCOP cấp tỉnh, cấp huyện, phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp/Văn phòng NTM cấp huyện và các cán bộ phụ trách chương trình OCOP cấp xã/phường trong phạm vi thành phố Đà Nẵng; Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình và cá nhân thực hiện các hoạt động hỗ trợ; Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan, trực tiếp tham gia thực hiện Chương trình.

Cấu trúc Sổ tay OCOP gồm 4 phần và 6 phụ lục, cụ thể

 Phần I. Tổng quan về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

 Phần II. Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

 Phần III. Hướng dẫn chủ thể tham gia Chương trình OCOP

 Phần IV. Hướng dẫn cán bộ quản lý Chương trình OCOP

Phụ lục 1. Hướng dẫn một số nội dung triển khai Chu trình OCOP

Phụ lục 2. Phân loại các sản phẩm trong Chương trình OCOP

Phụ lục 3. Yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và điểu kiện sản xuất kinh doanh của các sản phẩm OCOP

Phụ lục 4. Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Phụ lục 5. Hướng dẫn biểu mẫu đăng ký tham gia Chương trình

Phụ lục 6. Bộ Tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP

Phụ lục 7. Quy chế quản lý và chứng nhận nhãn hiệu OCOP Việt Nam

*Tải Sổ tay Hướng dẫn triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Tại đây

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT