Lãnh đạo phòng ban thuộc Văn phòng
 

 

Ban tiếp công dân

- Ông Đinh Quang Cường: Trưởng ban

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3821238

+ Điện thoại di động: (84) 0913 075 072

+ E-mail: cuongdq@danang.gov.vn

- Ông Nguyễn Hữu Tiến: Phó Trưởng ban

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3821238

+ Điện thoại di động: (84) 0903540303

+ E-mail: tiennh@danang.gov.vn

Phòng Hành chính - Tổ chức

- Ông Phạm Đức Tuấn: Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3 812 825

+ Điện thoại di động: (84) 0905501081

+ E-mail: tuanpd@danang.gov.vn

- Bà Nguyễn Thị Hải Vân: Phó Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3 812 825

+ Điện thoại di động: (84) 0934852837

+ E-mail: vannth@danang.gov.vn

- Ông Đặng Công Hùng: Phó Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3821293

+ Điện thoại di động: (84) 0905295767

+ E-mail: hungdc@danang.gov.vn

Phòng Quản trị - Tài vụ

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3825061

+ Điện thoại di động: (84) 0905101202

+ E-mail: tuanna@danang.gov.vn

- Bà Hoàng Thị Lan Phương: Phó Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3822077

+ Điện thoại di động: (84) 0903555511

+ E-mail: phuonghtl @danang.gov.vn

- Ông Võ Nhi: Phó Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3825061

+ Điện thoại di động: (84) 0914636525

+ E-mail: nhiv @danang.gov.vn

Phòng Tổng hợp

- Bà Trịnh Thị Minh Hải: Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3830377

+ Điện thoại di động: (84) 0914089759

+ E-mail: haittm@danang.gov.vn

- Ông Trần Viết Huy: Phó Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236)

+ Điện thoại di động: (84) 0905003663

+ E-mail: huytv@danang.gov.vn

Phòng Kinh tế

- Ông Nguyễn Văn Lâm: Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3827600

+ Điện thoại di động: (84) 0903597291

+ E-mail: lamnv@danang.gov.vn

- Bà Đặng Thị Mỹ Hảo: Phó Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3822162

+ Điện thoại di động: (84) 0918345409

+ E-mail: haodtm@danang.gov.vn

- Bà Nguyễn Thị Lệ Thu: Phó Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3822162

+ Điện thoại di động: (84) 0935001027

+ E-mail: thuntl@danang.gov.vn

Phòng Khoa giáo - Văn xã

- Ông Đặng Quang Dũng: Phó Trưởng phòng phụ trách

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3822575

+ Điện thoại di động: (84) 0905478061

+ E-mail: dungdq@danang.gov.vn

Phòng Nội chính

- Bà Trần Thị Thanh: Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3823809

+ Điện thoại di động: (84) 0983170093

+ E-mail: thanhtt@danang.gov.vn

- Ông Lê Văn Quang: Phó Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3823809

+ Điện thoại di động: (84) 0905121559

+ E-mail: quanglv@danang.gov.vn

Phòng Kiểm soát TTHC

- Ông Đinh Văn Tuấn: Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3825055

+ Điện thoại di động: (84) 0906450502

+ E-mail: tuandv@danang.gov.vn

- Bà Trương Thị Mỹ Xuyên: Phó Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3825055

+ Điện thoại di động: (84) 0982500508

+ E-mail: xuyenttm@danang.gov.vn

Phòng Đầu tư - Đô thị

- Ông Trần Thành Quang: Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3830377

+ Điện thoại di động: (84) 0905546525

+ E-mail: quangtt@danang.gov.vn

- Ông Nguyễn Văn Uyển: Phó Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3812823

+ Điện thoại di động: (84) 0983115159

+ E-mail: uyennv2@danang.gov.vn

- Ông Lê Thanh Hà: Phó Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3826339

+ Điện thoại di động: (84)  0903581895

+ E-mail: halt7@danang.gov.vn

Cổng TTĐT thành phố

- Bà Nguyễn Lê Hoa: Giám đốc

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3821286

+ Điện thoại di động: (84) 0903596279

+ E-mail: hoanl@danang.gov.vn

- Ông Lâm Tùng Giang: Phó Giám đốc

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3833052

+ Điện thoại di động: (84) 0983494080

+ E-mail: gianglt@danang.gov.vn

- Ông Trương Điện Thắng: Phó Giám đốc

+ Điện thoại cơ quan: (84-236) 3833052

+ Điện thoại di động: (84) 0905090709

+ E-mail: thangtd@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT