Văn phòng UBND thành phố
- Trụ sở: Tầng 1-3, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng
- Điện thoại: (84-236) 3821293 Fax: (84-236) 3825321
- Email: vpub@danang.gov.vn

 

Phòng ban Số liên lạc
Phòng Tổng hợp (84-236) 3826342, (84-236) 3822570, (84-236) 3812824
Phòng Kinh tế  (84-236) 3822062, (84-236) 3822162, (84-236) 3826349
Phòng Quản lý Đầu tư  (84-236) 3826339, (84-236) 3825053, (84-236) 3812823
Phòng Quản lý  Đô thị  (84-236) 3822133, (84-236) 3840238, (84-236) 3812823
Phòng Khoa giáo - Văn xã (84-236) 3812340, (84-236) 3822575, (84-236) 3826349
Phòng Nội chính (84-236) 3825055, (84-236) 3823089, (84-236) 3888076
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (84-236) 3834269, (84-236) 3834268, (84-236) 3835086
Phòng Hành chính - Tổ chức (84-236) 3812825
Tổ một cửa - văn thư (Hành chính - Tổ chức) (84-236) 3821293, (84-236) 3825062
Phòng Quản trị - Tài vụ (84-236) 3822077, (84-236) 3812826, (84-236) 3822656
Cổng Thông tin điện tử (84-236) 3817366, (84-236) 3833052, (84-236) 3817378
Nhà khách (84-236) 3611588, (84-236) 3611589, (84-236) 3847209
Đội xe (84-236) 3822762