Chuyển đổi số

  • “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” Đăng ngày 08-10-2022 18:57
  • Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10) trên địa bàn thành phố Đăng ngày 08-10-2022 18:49
  • 100% dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức 4 Đăng ngày 22-09-2022 15:31
  • Thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp Đăng ngày 15-09-2022 15:55
  • Tập huấn kỹ năng số cho các Tổ công nghệ số cộng đồng Đăng ngày 15-09-2022 15:12
  • Ra mắt dịch vụ vận chuyển công nghệ xe điện đầu tiên tại Việt Nam Đăng ngày 15-09-2022 14:59
  • Triển khai sử dụng chính thức nền tảng Công dân số thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 13-09-2022 11:03
  • Chuyển đổi số - chìa khóa phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng Đăng ngày 28-08-2022 09:39
  • Thống nhất phương pháp luận, tăng cường tiếp cận toàn diện các giải pháp chuyển đổi số Đăng ngày 26-08-2022 19:47
  • Microsoft mong muốn tăng cường hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục Đăng ngày 26-08-2022 05:28